Akkreditering 


I Forurensningsforskriftens § 14-11 stilles det krav til at virksomheter som utfører prøvetaking på avløpsrenseanlegg som omfattes av kapittel 14, skal være akkreditert.Fremmedvannsøk


Daiv har en spesialisert avdeling for fremmedvannsøk. Avdelingen fokuserer på å identifisere kilder til fremmedvann, oljelekkasjer, forurensningsutslipp og lignende. I dette arbeidet benytter vi både tradisjonelle metoder og digitaliserte løsninger.

Karttjenster


Vi har lang og allsidig erfaring innen oppmåling, dokumentasjon og registrering av kommunale og private VA anlegg. For oppdatering av kartdatabasene benytter vi i hovedsak Gemini VA for våre kunder og eierkommuner.Spredt avløp


I henhold til forurensningsforskfriften §12-2 har kommunen som forurensningsmyndighet plikt til å føre tilsyn for å kontrollere at minirenseanlegg fungerer som de skal, og at vilkår i utslippstillatelsen etterfølges.Nødvann


Driftsassistansen i Viken koordinerer den operative beredskapen for nødvann i Østfold fylke.


Nødvannsamarbeidet har fokus på at utstyret skal kunne benyttes i det daglige og gjennom øvelser, slik at alle er trent og forberedt den dagen krisen inntreffer. Gjennom evaluering av reelle hendelse og øvelser bygger man erfaring og kompetanse, som igjen fører til kontinuerlig utvikling av samarbeidet.Prøvetaking


Driftsassistansen i Viken utfører prøvetaking av industripåslipp til kommunalt ledningsnett.


DaiV utfører miljøovervåking i henhold til utslippstillatelse regulert av forurensningsmyndighet. Kontroll av lokale resipienter i henhold til lovkrav om overvåking av utslippspunkt for renset avløpsvann, overløp og andre punkter med kjent risiko for utslipp.Overvannsmodellering


DaiV tilbyr overvannsmodellering for sine eierkommuner. I dette arbeidet benyttes Scalgo Live som modelleringsverktøy.Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.