Tilsyn med spredt avløp

Trenger dere bistand til å planlegge, utføre og dokumentere tilsyn av renseløsninger i spredt bebyggelse? DaiV er her for å hjelpe dere!


Med mange års erfaring i bransjen er vi en solid og pålitelig 3. part i deres tilsynsarbeid med spredt avløp. 


Hva kan vi hjelpe dere med 


DaiV hjelper dere med planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn i spredt bebyggelse.


Vi starter gjerne tilsynet med et evalueringsmøte med saksbehandler i kommunen, der vi gjennomgår fjorårets tilsyn i tillegg til å legge en plan for årets tilsynsrunde.


Saksbehandler utarbeider tilsynslister og varselbrev til anleggseiere. Tilsynslistene skal inneholde informasjon om anleggseier, adresse, gårds- og bruksnummer, anleggstype, størrelse i pe og dato for siste slamtømming.


Sluttrapport

Gjennomføres under tilsyn

Daiv benytter tilsynlisten for å organisere kjøreruten, slik at arbeidet utføres på en struktuerert og effektiv måte.


Visuell inspeksjon av anlegg.

Arbeidet omfatter anleggsbesøk og kontroll av anlegges ytelser ved prøvetaking av renset avløpsvann og funkjonskontroll. Under tilsyn ser Daiv også etter feil på mekaniske komponenter, herunder blåsemaskiner, biomedie, doseringsutrustning etc. I tillegg observere prosessen, herunder flyteslam, slamflukt, vann-nivå, biofilm, høyt slamnivå, unormale omstendigheter, fremmedlegemer i anlegget, måler turbiditet, pH og temperatur.


Prøvetaking 

Daiv tar ut 1L prøve av det ferdig rensede avløpsvannet. Der vi måler pH, turbiditet og temperatur i felt. Resten av prøven sendes til akkreditert laboratorium for analyse av BOF5 og tot-P, og eventuelt TKB der dette er et krav i henhold til resipientvurdering.

Daiv mottar tilsynsresultatene fra laboratoriet og utarbeider en tilsynsrapport. Tilsynsrapporten viser klart hvordan analyseresultatene møter utslippskravene i form av trafikklysmodellen. I tillegg beskrives observasjoner og målinger utført i felt ved hjelp av grafer og tabeller. Til sist vises eksempler på anlegg med alvorlige driftsproblemer i form av bilder fra tilsynet. Sammen med vedlagt 

excel-fil som inneholder resultatene fra tilsynet, med kommentarer om anleggenes tilstand og observerte avvik, gir dette kommunens saksbehandler et godt verktøy for å følge opp anleggseierne med pålegg der driften av anleggene avviker fra lov og/eller forskriftskrav.


Bruk av Volue/Gemini private anlegg

Det er mulig å benytte Gemini-modul "Private anlegg" eller tilsvarende system for å registrere tilsynsresultater. Her kan Daiv legge inn bilder, resultater og avviksrapportere. Direkte rapportering i et slikt system erstatter gjerne behovet for en skriftlig rapport etter tilsynet. 


Kontakt :

Ahmad Alshaaban

Monika Tauteryte

VA-rådgiver/spredt avløp-ing

Mobil: 400 93 884

E-post: Ahmad.alshaaban@daiv.no

VA-rådgiver/spredt avløp

Mobil: 916 04 779

E-post: monika.tauteryte@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.