Tilsyn av minirenseanlegg 


Hvorfor utfører vi tilsyn:

I henhold til forurensningsforskriftens §12-2 har kommunen som forurensningsmyndighet plikt til å føre tilsyn og kontrollere at minirenseanlegg fungerer som de skal. Driftsassistansen i Viken har lang erfaringer med å utføre 3.parts kontroll og tilsyn av minirenseanlegg i spredt bebyggelse. Tilsynet undersøker om gjennomført service er tilstrekkelig og om anlegget overholder dagens rensekrav. 


20230522_132719
20230522_133420
20221116_131944
20230811_102332

Hva gjøres ved tilsyn:

Anleggseier varsles av kommunen i forkant av tilsynet. 

DaiV kontrollerer om anlegget fungerer tilfredsstillende ved funksjonskontroll og prøvetaking av renset avløpsvann. Funksjonskontrollen består av en visuell inspeksjon hvor slamnivå, kjemikalier, skader, og andre ting som kan påvirke renseeffekten kartlegges. Det vil samtidig tas ut 1L prøve av det ferdig rensede avløpsvannet. Prøven sendes til akkreditert laboratorium for analyse av total fosfor (tot-p) og biologisk oksygen forbruk (BOF5).


Hva skjer videre:

Daiv mottar resultater og utarbeider en rapport til kommunen. Kommunen sender tilsynsresultatene videre til leverandør og anleggseier. Ved avvik vil anleggseier få pålegg om utbedring av eget anlegg. Hensikten er å minimere utslipp av forurensende næringsstoffer til nærmeste bekk/elv/vassdrag som igjen bidrar til dårlig miljøtilstand i de rekreasjonsområdene du og dine nærmeste naboer ferdes i til daglig.


Les mer:  

Kontakt :

Ahmad Alshaaban

Monika Tauteryte

VA-rådgiver/spredt avløp-ing

Mobil: 400 93 884

E-post: Ahmad.alshaaban@daiv.no

VA-rådgiver/spredt avløp

Mobil: 916 04 779

E-post: monika.tauteryte@daiv.no

Copyright © 2024 Driftsassistansen i Viken. All rights reserved.